Previous issue | Archive   

Volume 12 (11); 2022

Research Papers

Graphic abstract

A multimodal imaging workflow for monitoring CAR T cell therapy against solid tumor from whole-body to single-cell level
Rita Pfeifer, Janina Henze, Katharina Wittich, Andre Gosselink, Ali Kinkhabwala, Felix Gremse, Cathrin Bleilevens, Kevin Bigott, Melanie Jungblut, Olaf Hardt, Frauke Alves, Wa'el Al Rawashdeh
Theranostics 2022; 12(11): 4834-4850. doi:10.7150/thno.68966
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Arterial cyclic stretch regulates Lamtor1 and promotes neointimal hyperplasia via circSlc8a1/miR-20a-5p axis in vein grafts
Ji-Ting Liu, Qing-Ping Yao, Yi Chen, Fan Lv, Ze Liu, Han Bao, Yue Han, Ming-Liang Zhang, Zong-Lai Jiang, Ying-Xin Qi
Theranostics 2022; 12(11): 4851-4865. doi:10.7150/thno.69551
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Chondrocyte-specific genomic editing enabled by hybrid exosomes for osteoarthritis treatment
Yujie Liang, Xiao Xu, Limei Xu, Zoya Iqbal, Kan Ouyang, Huawei Zhang, Chunyi Wen, Li Duan, Jiang Xia
Theranostics 2022; 12(11): 4866-4878. doi:10.7150/thno.69368
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Injectable electrospun fiber-hydrogel composite sequentially releasing clonidine and ropivacaine for prolonged and walking regional analgesia
Sufang Chen, Weifeng Yao, Haixia Wang, Tienan Wang, Xue Xiao, Guoliang Sun, Jing Yang, Yu Guan, Zhen Zhang, Zhengyuan Xia, Mingqiang Li, Yu Tao, Ziqing Hei
Theranostics 2022; 12(11): 4904-4921. doi:10.7150/thno.74845
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

KDM4 inhibitor SD49-7 attenuates leukemia stem cell via KDM4A/MDM2/p21CIP1 axis
Yinghui Li, Chaoqun Wang, Huier Gao, Jiali Gu, Yiran Zhang, Yingyi Zhang, Min Xie, Xuelian Cheng, Ming Yang, Wenshan Zhang, Yafang Li, Mei He, Hui Xu, Hexiao Zhang, Qing Ji, Tianhua Ma, Sheng Ding, Yu Zhao, Yingdai Gao
Theranostics 2022; 12(11): 4922-4934. doi:10.7150/thno.71460
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

A theranostic 3D ultrasound imaging system for high resolution image-guided therapy
Hanna Bendjador, Josquin Foiret, Robert Wodnicki, Douglas N Stephens, Zoe Krut, Eun-Yeong Park, Zulma Gazit, Dan Gazit, Gadi Pelled, Katherine W Ferrara
Theranostics 2022; 12(11): 4949-4964. doi:10.7150/thno.71221
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Docetaxel remodels prostate cancer immune microenvironment and enhances checkpoint inhibitor-based immunotherapy
Zehua Ma, Weiwei Zhang, Baijun Dong, Zhixiang Xin, Yiyi Ji, Ruopeng Su, Kai Shen, Jiahua Pan, Qi Wang, Wei Xue
Theranostics 2022; 12(11): 4965-4979. doi:10.7150/thno.73152
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Single-cell profiling of microenvironment components by spatial localization in pancreatic ductal adenocarcinoma
Song Han, Dongtao Fu, Gerik W Tushoski, Lingsong Meng, Kelly M. Herremans, Andrea N. Riner, Thomas J. Geoge, Zhiguang Huo, Steven J. Hughes
Theranostics 2022; 12(11): 4980-4992. doi:10.7150/thno.73222
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

SGLT2 inhibitor dapagliflozin reduces endothelial dysfunction and microvascular damage during cardiac ischemia/reperfusion injury through normalizing the XO-SERCA2-CaMKII-coffilin pathways
Li Ma, Rongjun Zou, Wanting Shi, Na Zhou, Shaoxian Chen, Hao Zhou, Xinxin Chen, Yueheng Wu
Theranostics 2022; 12(11): 5034-5050. doi:10.7150/thno.75121
[Abstract] [Full text] [PDF]

Reviews

Graphic abstract

Extracellular vesicles as bioactive nanotherapeutics: An emerging paradigm for regenerative medicine
Min Li, Fang Fang, Meng Sun, Yinfeng Zhang, Min Hu, Jinfeng Zhang
Theranostics 2022; 12(11): 4879-4903. doi:10.7150/thno.72812
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Histone acetyltransferases CBP/p300 in tumorigenesis and CBP/p300 inhibitors as promising novel anticancer agents
Qingjuan Chen, Binhui Yang, Xiaochen Liu, Xu D. Zhang, Lirong Zhang, Tao Liu
Theranostics 2022; 12(11): 4935-4948. doi:10.7150/thno.73223
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Biomechanical microenvironment in peripheral nerve regeneration: from pathophysiological understanding to tissue engineering development
Lingchi Kong, Xin Gao, Yun Qian, Wei Sun, Zhengwei You, Cunyi Fan
Theranostics 2022; 12(11): 4993-5014. doi:10.7150/thno.74571
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Therapeutic angiogenesis-based strategy for peripheral artery disease
Jingxuan Han, Lailiu Luo, Olivia Marcelina, Vivi Kasim, Shourong Wu
Theranostics 2022; 12(11): 5015-5033. doi:10.7150/thno.74785
[Abstract] [Full text] [PDF]