Online advance articles

Authors: To update your online file, login here. Under Online advance (bottom of the page), click Add/replace.


An MMP-Degradable and Conductive Hydrogel to Stabilize HIF-1α for Recovering Cardiac Functions
Xiaojuan Wei, Si Chen, Tian Xie, Hongchi Chen, Xin Jin, Jumin Yang, Shafaq Sahar, Huanlei Huang, Shuoji Zhu, Nanbo Liu, Changjiang Yu, Ping Zhu, Wei Wang, Wei Zhang
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.63481; accepted
[Author manuscript]

Driver mutations of intrahepatic cholangiocarcinoma shape clinically relevant genomic clusters with distinct molecular features and targetable vulnerabilities
Xiang-Yu Wang, Wen-Wei Zhu, Zheng Wang, Jian-Bo Huang, Sheng-Hao Wang, Fu-Mao Bai, Tian-En Li, Ying Zhu, Jing Zhao, Xin Yang, Lu Lu, Ju-Bo Zhang, Hu-Liang Jia, Qiong-Zhu Dong, Jin-Hong Chen, Jesper B. Andersen, Dan Ye and Lun-Xiu Qin
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.63417; accepted
[Author manuscript]

CLEC-2-dependent platelet subendothelial accumulation by flow disturbance contributes atherogenesis in mice
Chaojun Tang, Lei Wang, Yulan Sheng, Zhong Zheng, Zhanli Xie, Fan Wu, Tao You, Lijie Ren, Lijun Xia, Changgeng Ruan, and Li Zhu
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.64601; in press
[Author manuscript]

Identification of three tumor antigens and immune subtypes for mRNA vaccine development in diffuse glioma
Quanwei Zhou, Xuejun Yan, Hecheng Zhu, Wen Yin, Youwei Guo, Hongjuan Xu, Ming Zhao, Weidong Liu, Xingjun Jiang, Caiping Ren
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.61677; in press
[Author manuscript]

Estimating dynamic vascular perfusion based on Er-based lanthanide nanoprobes with enhanced down-conversion emission beyond 1500 nm
Qian Jia, Zheng Li, Mingli Bai, Haohao Yan, Ruili Zhang, Yu Ji, Yanbin Feng, He Zhu, Zhongliang Wang, and Jianxiong Li
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.65771; accepted
[Author manuscript]

CST6 protein and peptides inhibit breast cancer bone metastasis by suppressing CTSB activity and osteoclastogenesisides inhibit breast cancer bone metastasis by suppressing CTSB activity and osteoclastogenesis
Xiaoxun Li, Yajun Liang, Cheng Lian, Fangli Peng, Yansen Xiao, Yunfei He, Chengxin Ma, Yuan Wang, Peiyuan Zhang, Yuhan Deng, Yunpeng Su, Cheng Luo, Xiangyin Kong, Qingcheng Yang, Tong Liu, and Guohong Hu
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.62187; accepted
[Author manuscript]

Interleukin-4 and interleukin-13 induce different metabolic profiles in microglia and macrophages that relate with divergent outcomes after spinal cord injury in mice
Jesus Amo-Aparicio, Joana Garcia-Garcia, Isaac Francos-Quijorna, Andrea Urpi, Anna Esteve-Codina, Marta Gut, Albert Quintana, and Ruben Lopez-Vales
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.65203; in press
[Author manuscript]

Multiple Regression Analysis of a Comprehensive Transcriptomic Data Assembly Elucidates Mechanically- and Biochemically-Driven Responses to Focused Ultrasound Blood-Brain Barrier Disruption
Alex S. Mathew, Catherine M. Gorick, Richard J. Price
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.65064; accepted
[Author manuscript]

Modulation of H4K16Ac Levels Reduces Pro-Fibrotic Gene Expression and Mitigates Lung Fibrosis in Aged Mice
Xiangyu Zhang, Hui Liu, Jennifer Q Zhou, Stefanie Krick, Jarrod W Barnes, Victor J Thannickal, Yan Y Sanders
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.62760; accepted
[Author manuscript]

Human pluripotent stem cell-derived ectomesenchymal stromal cells promote more robust functional recovery than umbilical cord-derived mesenchymal stromal cells after hypoxic-ischaemic brain damage
Jiawei Huang, Kin Pong U, Fuyuan Yang, Zeyuan Ji, Jiacheng Lin, Zhihui Weng, Lai Ling Tsang, Tobias D Merson, Ye Chun Ruan, Chao Wan, Gang Li, Xiaohua Jiang
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.57234; accepted
[Author manuscript]

Biological relevance of Granzymes A and K during E. coli sepsis
Iratxe Uranga-Murillo, Elena Tapia, Marcela Garzón-Tituaña, Ariel Ramirez-Labrada, Llipsy Santiago, Eva M Galvez, Phillip I Bird, Julián Pardo and Maykel A Arias
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.59418; accepted
[Author manuscript]


Note: This page contains manuscripts that have been accepted by this journal. They haven't been copyedited by the journal and the content may change before final publication.