Previous issue | Next issue | Archive   

Volume 9 (5); 2019

Research Papers

toc.jpg

Quantification of human neuromuscular function through optogenetics
Olaia F. Vila, Sebastien G.M. Uzel, Stephen P. Ma, Damian Williams, Joseph Pak, Roger D. Kamm, Gordana Vunjak-Novakovic
Theranostics 2019; 9(5): 1232-1246. doi:10.7150/thno.25735
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Therapeutic effects of human monoclonal PSMA antibody-mediated TRIM24 siRNA delivery in PSMA-positive castration-resistant prostate cancer
Sheng-Jia Shi, Li-Juan Wang, Dong-Hui Han, Jie-Heng Wu, Dian Jiao, Kai-Liang Zhang, Jiang-Wei Chen, Yu Li, Fa Yang, Jing-Liang Zhang, Guo-Xu Zheng, An-Gang Yang, Ai-Zhi Zhao, Wei-Jun Qin, Wei-Hong Wen
Theranostics 2019; 9(5): 1247-1263. doi:10.7150/thno.29884
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Theranostic Nanodots with Aggregation-Induced Emission Characteristic for Targeted and Image-Guided Photodynamic Therapy of Hepatocellular Carcinoma
Yang Gao, Qi Chang Zheng, Shidang Xu, Youyong Yuan, Xiang Cheng, Shuai Jiang, Kenry, Qihong Yu, Zifang Song, Bin Liu, Min Li
Theranostics 2019; 9(5): 1264-1279. doi:10.7150/thno.29101
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

A Blood-Based Multi Marker Assay Supports the Differential Diagnosis of Early-Stage Pancreatic Cancer
Andreas W. Berger, Daniel Schwerdel, Anke Reinacher-Schick, Waldemar Uhl, Hana Algül, Helmut Friess, Klaus-Peter Janssen, Alexander König, Michael Ghadimi, Eike Gallmeier, Detlef K. Bartsch, Michael Geissler, Ludger Staib, Andrea Tannapfel, Alexander Kleger, Alica Beutel, Lucas-Alexander Schulte, Marko Kornmann, Thomas J. Ettrich, Thomas Seufferlein
Theranostics 2019; 9(5): 1280-1287. doi:10.7150/thno.29247
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Iron Oxide Nanoflowers @ CuS Hybrids for Cancer Tri-Therapy: Interplay of Photothermal Therapy, Magnetic Hyperthermia and Photodynamic Therapy
Alberto Curcio, Amanda K. A. Silva, Sonia Cabana, Ana Espinosa, Benoit Baptiste, Nicolas Menguy, Claire Wilhelm, Ali Abou-Hassan
Theranostics 2019; 9(5): 1288-1302. doi:10.7150/thno.30238
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Nanoliposomes Co-Encapsulating CT Imaging Contrast Agent and Photosensitizer for Enhanced, Imaging Guided Photodynamic Therapy of Cancer
Hao Xu, Tymish Y. Ohulchanskyy, Artem Yakovliev, Roman Zinyuk, Jun Song, Liwei Liu, Junle Qu, Zhen Yuan
Theranostics 2019; 9(5): 1323-1335. doi:10.7150/thno.31079
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Real-Time Monitoring of Pharmacokinetics of Antibiotics in Biofilms with Raman-Tagged Hyperspectral Stimulated Raman Scattering Microscopy
Kideog Bae, Wei Zheng, Ying Ma, Zhiwei Huang
Theranostics 2019; 9(5): 1348-1357. doi:10.7150/thno.32043
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

A Logic-Gated Modular Nanovesicle Enables Programmable Drug Release for On-Demand Chemotherapy
Longguang Tang, Zhen Yang, Zijian Zhou, Ying Ma, Dale O. Kiesewetter, Zhantong Wang, Wenpei Fan, Shoujun Zhu, Mingru Zhang, Rui Tian, Lixin Lang, Gang Niu, Xianzhong Zhang, Xiaoyuan Chen
Theranostics 2019; 9(5): 1358-1368. doi:10.7150/thno.32106
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Absence of GdX/UBL4A Protects against Inflammatory Diseases by Regulating NF-кB Signaling in Macrophages and Dendritic Cells
Chunxiao Liu, Yifan Zhou, Mengdi Li, Ying Wang, Liu Yang, Shigao Yang, Yarui Feng, Yinyin Wang, Yangmeng Wang, Fangli Ren, Jun Li, Zhongjun Dong, Y. Eugene Chin, Xinyuan Fu, Li Wu, Zhijie Chang
Theranostics 2019; 9(5): 1369-1384. doi:10.7150/thno.32451
[Abstract] [Full text] [PDF]

Reviews

toc.jpg

Immune targets in the tumor microenvironment treated by radiotherapy
Omer M. Ozpiskin, Lu Zhang, Jian Jian Li
Theranostics 2019; 9(5): 1215-1231. doi:10.7150/thno.32648
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

The Applications of Radiomics in Precision Diagnosis and Treatment of Oncology: Opportunities and Challenges
Zhenyu Liu, Shuo Wang, Di Dong, Jingwei Wei, Cheng Fang, Xuezhi Zhou, Kai Sun, Longfei Li, Bo Li, Meiyun Wang, Jie Tian
Theranostics 2019; 9(5): 1303-1322. doi:10.7150/thno.30309
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

The Search for an Alternative to [68Ga]Ga-DOTA-TATE in Neuroendocrine Tumor Theranostics: Current State of 18F-labeled Somatostatin Analog Development
Christopher M. Waldmann, Andreea D. Stuparu, R. Michael van Dam, Roger Slavik
Theranostics 2019; 9(5): 1336-1347. doi:10.7150/thno.31806
[Abstract] [Full text] [PDF]

Erratum

Mitochondrial Transplantation Attenuates Airway Hyperresponsiveness by Inhibition of Cholinergic Hyperactivity: Erratum
Yuan Su, Liping Zhu, Xiangyuan Yu, Lei Cai, Yankai Lu, Jiwei Zhang, Tongfei Li, Jiansha Li, Jingyan Xia, Feng Xu, Qinghua Hu
Theranostics 2019; 9(5): 1385-1386. doi:10.7150/thno.33538
[Abstract] [Full text] [PDF]