Previous issue | Archive   

Volume 13 (3); 2023

Research Papers

Graphic abstract

NQO1 regulates cell cycle progression at the G2/M phase
Eun-Taex Oh, Ha Gyeong Kim, Chul Hoon Kim, Jeonghun Lee, Chulhee Kim, Jae-Seon Lee, Yunmi Cho, Heon Joo Park
Theranostics 2023; 13(3): 873-895. doi:10.7150/thno.77444
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

TCRαβ+NK1.1-CD4-CD8- double-negative T cells inhibit central and peripheral inflammation and ameliorate ischemic stroke in mice
Dan Tian, Yuhualei Pan, Yushang Zhao, Huan Wang, Yue Tian, Lu Yang, Wen Shi, Chengjie Zhang, Yanbing Zhu, Yongbo Zhang, Songlin Wang, Dong Zhang
Theranostics 2023; 13(3): 896-909. doi:10.7150/thno.80307
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Photobiomodulation attenuates oligodendrocyte dysfunction and prevents adverse neurological consequences in a rat model of early life adversity
Zhihai Huang, Yulan Zhang, Xiaohui Ma, Yu Feng, Xuemei Zong, J. Dedrick Jordan, Quanguang Zhang
Theranostics 2023; 13(3): 913-930. doi:10.7150/thno.78777
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Phloretin decreases microglia-mediated synaptic engulfment to prevent chronic mild stress-induced depression-like behaviors in the mPFC
Chenchen Li, Bo Liu, Jingyi Xu, Bin Jing, Lijie Guo, Liyong Wang, Milin Wang, Haochen Zhang, Qianqian He, Xin Yu, Yan Zhang, Zhi-Qing David Xu, Yutao Yang
Theranostics 2023; 13(3): 955-972. doi:10.7150/thno.76553
[Abstract] [Full text] [PDF]

Review

Graphic abstract

Targeted and responsive biomaterials in osteoarthritis
Jiadong Li, Hao Zhang, Yafei Han, Yan Hu, Zhen Geng, Jiacan Su
Theranostics 2023; 13(3): 931-954. doi:10.7150/thno.78639
[Abstract] [Full text] [PDF]

Erratum

Hypoxia-induced up-regulation of VASP promotes invasiveness and metastasis of hepatocellular carcinoma: Erratum
Zhikui Liu, Yufeng Wang, Changwei Dou, Meng Xu, Liankang Sun, Liang Wang, Bowen Yao, Qing Li, Wei Yang, Kangsheng Tu, Qingguang Liu
Theranostics 2023; 13(3): 910-912. doi:10.7150/thno.79069
[Abstract] [Full text] [PDF]