Previous issue | Archive   

Volume 13 (10); 2023

Research Papers

Graphic abstract

DNA-PKcs inhibitors sensitize neuroendocrine tumor cells to peptide receptor radionuclide therapy in vitro and in vivo
Thom G.A. Reuvers, Nicole S. Verkaik, Debra Stuurman, Corrina de Ridder, Marian C. Clahsen-van Groningen, Erik de Blois, Julie Nonnekens
Theranostics 2023; 13(10): 3117-3130. doi:10.7150/thno.82963
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

The metallic compound promotes primordial follicle activation and ameliorates fertility deficits in aged mice
Lincheng Han, Yingying Huang, Biao Li, Weiyong Wang, Yan-li Sun, Xiaodan Zhang, Wenbo Zhang, Shuang Liu, Wenjun Zhou, Wei Xia, Meijia Zhang
Theranostics 2023; 13(10): 3131-3148. doi:10.7150/thno.82553
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Dopamine receptor 1 on CaMKII-positive neurons within claustrum mediates adolescent cocaine exposure-induced anxiety-like behaviors and electro-acupuncture therapy
Liying Chen, Zhaoyu Liu, Ziheng Zhao, Demin Du, Weichao Pan, Xiaoyan Wei, Jiaxun Nie, Feifei Ge, Jianhua Ding, Yu Fan, Hee Young Kim, Xiaowei Guan
Theranostics 2023; 13(10): 3149-3164. doi:10.7150/thno.83079
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Mitochondrial supercomplex assembly regulates metabolic features and glutamine dependency in mammalian cells
Kun Zhang, Linjie Chen, Bo Wang, Deyu Chen, Xianglai Ye, Xinyu Han, Quan Fang, Can Yu, Jia Wu, Sihan Guo, Lifang Chen, Yu Shi, Lan Wang, Huang Cheng, Hao Li, Lu Shen, Qiongya Zhao, Liqin Jin, Jianxin Lyu, Hezhi Fang
Theranostics 2023; 13(10): 3165-3187. doi:10.7150/thno.78292
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Integration of metabolomics and peptidomics reveals distinct molecular landscape of human diabetic kidney disease
Xinrong Jiang, Xingyue Liu, Xuetong Qu, Pingya Zhu, Fangjie Wo, Xinran Xu, Juan Jin, Qiang He, Jianmin Wu
Theranostics 2023; 13(10): 3188-3203. doi:10.7150/thno.80435
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Dietary cobalt oxide nanoparticles alleviate aging through activation of mitochondrial UPR in Caenorhabditis elegans
Wenshu Cong, Yajie Wang, Chunhui Yuan, Mei Xu, Han Wang, You Hu, Xuyan Dai, Yuhua Weng, Peter Timashev, Xing-Jie Liang, Yuanyu Huang
Theranostics 2023; 13(10): 3276-3289. doi:10.7150/thno.81817
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Comprehensive machine learning-generated classifier identifies pro-metastatic characteristics and predicts individual treatment in pancreatic cancer: A multicenter cohort study based on super-enhancer profiling
Dongjie Chen, Yizhi Cao, Haoyu Tang, Longjun Zang, Na Yao, Youwei Zhu, Yongsheng Jiang, Shuyu Zhai, Yihao Liu, Minmin Shi, Shulin Zhao, Weishen Wang, Chenlei Wen, Chenghong Peng, Hao Chen, Xiaxing Deng, Lingxi Jiang, Baiyong Shen
Theranostics 2023; 13(10): 3290-3309. doi:10.7150/thno.84978
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

SPI1-mediated MIR222HG transcription promotes proneural-to-mesenchymal transition of glioma stem cells and immunosuppressive polarization of macrophages
Yang Fan, Zijie Gao, Jianye Xu, Huizhi Wang, Qindong Guo, Boyan Li, Ming Li, Hao Xu, Yanhua Qi, Shulin Zhao, Wei Qiu, Ziwen Pan, Qingtong Wang, Hao Xue, Rongrong Zhao, Xing Guo, Gang Li
Theranostics 2023; 13(10): 3310-3329. doi:10.7150/thno.82590
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Intranasal delivery of mitochondrial protein humanin rescues cell death and promotes mitochondrial function in Parkinson's disease
Kyung Hwa Kim
Theranostics 2023; 13(10): 3330-3345. doi:10.7150/thno.84165
[Abstract] [Full text] [PDF]

Reviews

Graphic abstract

Engineering polyphenol-based carriers for nucleic acid delivery
Mingju Shui, Zhejie Chen, Yi Chen, Qin Yuan, Hongyi Li, Chi Teng Vong, Mohamed A. Farag, Shengpeng Wang
Theranostics 2023; 13(10): 3204-3223. doi:10.7150/thno.81604
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Cell-membrane-coated nanoparticles for the fight against pathogenic bacteria, toxins, and inflammatory cytokines associated with sepsis
Xiaoyi Wang, Zongping Xia, Huaili Wang, Dao Wang, Tongwen Sun, Eamran Hossain, Xin Pang, Yufeng Liu
Theranostics 2023; 13(10): 3224-3244. doi:10.7150/thno.81520
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Integrating physicomechanical and biological strategies for BTE: biomaterials-induced osteogenic differentiation of MSCs
Huixin Shi, Kaixuan Zhou, Mingfeng Wang, Ning Wang, Yiping Song, Wei Xiong, Shu Guo, Zhe Yi, Qiang Wang, Shude Yang
Theranostics 2023; 13(10): 3245-3275. doi:10.7150/thno.84759
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Photoacoustic imaging for investigating tumor hypoxia: a strategic assessment
Deyana Nasri, Rayyan Manwar, Ajeet Kaushik, Ekrem Emrah Er, Kamran Avanaki
Theranostics 2023; 13(10): 3346-3367. doi:10.7150/thno.84253
[Abstract] [Full text] [PDF]

Erratum

Functionalization of SF/HAP Scaffold with GO-PEI-miRNA inhibitor Complexes to Enhance Bone Regeneration through Activating Transcription Factor 4: Erratum
Lingling Ou, Yong Lan, Zhiqiang Feng, Longbao Feng, Junjie Yang, Yu Liu, Liming Bian, Jiali Tan, Renfa Lai, Rui Guo
Theranostics 2023; 13(10): 3368-3370. doi:10.7150/thno.86033
[Abstract] [Full text] [PDF]