Inside back cover v13i1 Inside front cover v13i1 Back issue cover v13i1 Issue cover v13i1

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 13 (1); 2023

Research Papers

Graphic abstract

Polymeric microneedles enable simultaneous delivery of cancer immunomodulatory drugs and detection of skin biomarkers
Pere Dosta, Núria Puigmal, Alexander M. Cryer, Alma L. Rodríguez, Ella Scott, Ralph Weissleder, Miles A. Miller, Natalie Artzi
Theranostics 2023; 13(1): 1-15. doi:10.7150/thno.73966
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Stiff matrix induced srGAP2 tension gradients control migration direction in triple-negative breast cancer
Chen Li, Zihui Zheng, Xiang Wu, Qiu Xie, Ping Liu, Yunfeng Hu, Mei Chen, Liming Liu, Wangxing Zhao, Linlin Chen, Jun Guo, Ying Song
Theranostics 2023; 13(1): 59-76. doi:10.7150/thno.77313
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

DNA hypermethylation-induced miR-182 silence targets BCL2 and HOXA9 to facilitate the self-renewal of leukemia stem cell, accelerate acute myeloid leukemia progression, and determine the sensitivity of BCL2 inhibitor venetoclax
Sisi Ye, Fang Xiong, Xiaofei He, Yigang Yuan, Danyang Li, Daijiao Ye, Liuzhi Shi, Zihan Lin, Min Zhao, Shuya Feng, Bin Zhou, Huachun Weng, Lili Hong, Haige Ye, Shenmeng Gao
Theranostics 2023; 13(1): 77-94. doi:10.7150/thno.77404
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

A new organic molecular probe as a powerful tool for fluorescence imaging and biological study of lipid droplets
Ri Zhou, Chenguang Wang, Xishuang Liang, Fangmeng Liu, Peng Sun, Xu Yan, Xiaoteng Jia, Xiaomin Liu, Yue Wang, Geyu Lu
Theranostics 2023; 13(1): 95-105. doi:10.7150/thno.79052
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Borneol-driven meningeal lymphatic drainage clears amyloid-β peptide to attenuate Alzheimer-like phenotype in mice
Yue Wu, Tingting Zhang, Xianqiang Li, Yimei Wei, Xinyu Li, Sixue Wang, Jun Liu, Dan Li, Shujun Wang, Tiantian Ye
Theranostics 2023; 13(1): 106-124. doi:10.7150/thno.76133
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Blockade of dual immune checkpoint inhibitory signals with a CD47/PD-L1 bispecific antibody for cancer treatment
Rongjuan Wang, Chang Zhang, Yuting Cao, Junchao Wang, Shasha Jiao, Jiao Zhang, Min Wang, Peipei Tang, Zijun Ouyang, Wenlu Liang, Yu Mao, An Wang, Gang Li, Jinchao Zhang, Mingzhu Wang, Shuang Wang, Xun Gui
Theranostics 2023; 13(1): 148-160. doi:10.7150/thno.79367
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

SIRT6-regulated macrophage efferocytosis epigenetically controls inflammation resolution of diabetic periodontitis
Bang Li, Zhili Xin, Shiyu Gao, Yangjie Li, Songsong Guo, Yu Fu, Rongyao Xu, Dongmiao Wang, Jie Cheng, Laikui Liu, Ping Zhang, Hongbing Jiang
Theranostics 2023; 13(1): 231-249. doi:10.7150/thno.78878
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Intravital imaging and cavitation monitoring of antivascular ultrasound in tumor microvasculature
Xiaoxiao Zhao, Carly Pellow, David E. Goertz
Theranostics 2023; 13(1): 250-266. doi:10.7150/thno.79186
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Zwitterionic rhodamine-CPT prodrug nanoparticles with GSH/H2O2 responsiveness for cancer theranostics
Xueluer Mu, Zejian Huang, Wenbi Feng, Manyu Zhai, Yukun Wang, Dan Zhou, Xianfeng Zhou
Theranostics 2023; 13(1): 267-277. doi:10.7150/thno.78884
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Epigenetic drugs in somatostatin type 2 receptor radionuclide theranostics and radiation transcriptomics in mouse pheochromocytoma models
Martin Ullrich, Susan Richter, Josephine Liers, Stephan Drukewitz, Markus Friedemann, Jörg Kotzerke, Christian G. Ziegler, Svenja Nölting, Klaus Kopka, Jens Pietzsch
Theranostics 2023; 13(1): 278-294. doi:10.7150/thno.77918
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Mutational signature of mtDNA confers mechanistic insight into oxidative metabolism remodeling in colorectal cancer
Wenjie Guo, Yang Liu, Xiaoying Ji, Shanshan Guo, Fanfan Xie, Yanxing Chen, Kaixiang Zhou, Huanqin Zhang, Fan Peng, Dan Wu, Zhenni Wang, Xu Guo, Qi zhao, Xiwen Gu, Jinliang Xing
Theranostics 2023; 13(1): 324-338. doi:10.7150/thno.78718
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

BAG2 drives chemoresistance of breast cancer by exacerbating mutant p53 aggregate
Xinjian Huang, Dongni Shi, Xuxiazi Zou, Xuxia Wu, Shumei Huang, Lingzhi Kong, Muwen Yang, Yunyun Xiao, Boyu Chen, Xiangfu Chen, Ying Ouyang, Libing Song, Yunting Jian, Chuyong Lin
Theranostics 2023; 13(1): 339-354. doi:10.7150/thno.78492
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Size-advantage of monovalent nanobodies against the macrophage mannose receptor for deep tumor penetration and tumor-associated macrophage targeting
Marco Erreni, Francesca D'Autilia, Roberta Avigni, Evangelia Bolli, Sana M. Arnouk, Kiavash Movahedi, Pieterjan Debie, Achille Anselmo, Raffaella Parente, Cécile Vincke, Fijs W.B. van Leeuwen, Paola Allavena, Cecilia Garlanda, Alberto Mantovani, Andrea Doni, Sophie Hernot, Jo A. Van Ginderachter
Theranostics 2023; 13(1): 355-373. doi:10.7150/thno.77560
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Ablation of NLRP3 inflammasome attenuates muscle atrophy via inhibiting pyroptosis, proteolysis and apoptosis following denervation
Zongqi You, Xinying Huang, Yaoxian Xiang, Junxi Dai, Lei Xu, Junjian Jiang, Jianguang Xu
Theranostics 2023; 13(1): 374-390. doi:10.7150/thno.74831
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Artificial intelligence-based recognition for variant pathogenicity of BRCA1 using AlphaFold2-predicted structures
Chang Li, Lili Zhang, Zhongling Zhuo, Fei Su, Hexin Li, Siyuan Xu, Ye Liu, Zaifeng Zhang, Yibo Xie, Xue Yu, Liheng Bian, Fei Xiao
Theranostics 2023; 13(1): 391-402. doi:10.7150/thno.79362
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

A labeling strategy for the three-dimensional recognition and analysis of microvascular obstruction in ischemic stroke
Yusha Li, Jianyi Xu, Tingting Yu, Jingtan Zhu, Ang Xuan, Xiaomei Liu, Pingfu Wang, Dongyu Li, Dan Zhu
Theranostics 2023; 13(1): 403-416. doi:10.7150/thno.76879
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Targeting WWP1 ameliorates cardiac ischemic injury by suppressing KLF15-ubiquitination mediated myocardial inflammation
Xia Lu, Boshen Yang, Ruiqiang Qi, Qifei Xie, Taixi Li, Jie Yang, Tingting Tong, Kaifan Niu, mingyu Li, Weijun Pan, Yongxin Zhang, Dongmei Shi, Suiji Li, Cuilian Dai, Chengxing Shen, Xiaoqing Wang, Yan Wang, Juan Song
Theranostics 2023; 13(1): 417-437. doi:10.7150/thno.77694
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Reviews

Graphic abstract

Engineered biomembrane-derived nanoparticles for nanoscale theranostics
Ziqing Wu, Hao Zhang, Jing Yan, Yan Wei, Jiacan Su
Theranostics 2023; 13(1): 20-39. doi:10.7150/thno.76894
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Nanoparticles augment the therapeutic window of RT and immunotherapy for treating cancers: pivotal role of autophagy
Yuan-Hua Wu, Rong-Jane Chen, Hui-Wen Chiu, Li-Xing Yang, Yung-Li Wang, Yu-Ying Chen, Ya-Ling Yeh, Mei-Yi Liao, Ying-Jan Wang
Theranostics 2023; 13(1): 40-58. doi:10.7150/thno.77233
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Circulating microRNAs as emerging regulators of COVID-19
Yu Liang, Dan Fang, Xiaojun Gao, Xin Deng, Ni Chen, Jianbo Wu, Min Zeng, Mao Luo
Theranostics 2023; 13(1): 125-147. doi:10.7150/thno.78164
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Recent advances in the medical applications of hemostatic materials
Yu Guo, Min Wang, Qi Liu, Guoliang Liu, Shuang Wang, Jiannan Li
Theranostics 2023; 13(1): 161-196. doi:10.7150/thno.79639
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Role of primary aging hallmarks in Alzheimer´s disease
Jin Zhao, Jisen Huai
Theranostics 2023; 13(1): 197-230. doi:10.7150/thno.79535
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Multifunctional metal-organic framework (MOF)-based nanoplatforms for cancer therapy: from single to combination therapy
Jie Yang, Dihua Dai, Xi Zhang, Lesheng Teng, Lianjun Ma, Ying-Wei Yang
Theranostics 2023; 13(1): 295-323. doi:10.7150/thno.80687
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Erratum

Suppression of breast cancer-associated bone loss with osteoblast proteomes via Hsp90ab1/moesin-mediated inhibition of TGFβ/FN1/CD44 signaling: Erratum
Xun Sun, Kexin Li, Misato Hase, Rongrong Zha, Yan Feng, Bai-Yan Li, Hiroki Yokota
Theranostics 2023; 13(1): 16-19. doi:10.7150/thno.79085
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]