Previous issue | Next issue | Archive   

Volume 8 (4); 2018

Editorial

toc.jpg

LET's sponge: How the lncRNA PFL promotes cardiac fibrosis
Matthias S. Leisegang
Theranostics 2018; 8(4): 874-877. doi:10.7150/thno.23364
[Abstract] [Full text] [PDF]

Research Paper

toc.jpg

Sustained Release of Immunosuppressant by Nanoparticle-anchoring Hydrogel Scaffold Improved the Survival of Transplanted Stem Cells and Tissue Regeneration
Ruixiang Li, Jianming Liang, Yuwei He, Jing Qin, Huining He, Seungjin Lee, Zhiqing Pang, Jianxin Wang
Theranostics 2018; 8(4): 878-893. doi:10.7150/thno.22072
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Combined delivery of sorafenib and a MEK inhibitor using CXCR4-targeted nanoparticles reduces hepatic fibrosis and prevents tumor development
Yun-Chieh Sung, Ya-Chi Liu, Po-Han Chao, Chih-Chun Chang, Pei-Ru Jin, Ts-Ting Lin, Ja-An Lin, Hui-Teng Cheng, Jane Wang, Charles P. Lai, Ling-Hsuan Chen, Anthony Y. Wu, Ting-Lun Ho, Tsaiyu Chiang, Dong-Yu Gao, Dan G. Duda, Yunching Chen
Theranostics 2018; 8(4): 894-905. doi:10.7150/thno.21168
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Mesenchymal Stromal/stem Cell-derived Extracellular Vesicles Promote Human Cartilage Regeneration In Vitro
Lucienne A. Vonk, Sanne F. J. van Dooremalen, Nalan Liv, Judith Klumperman, Paul J. Coffer, Daniël B.F. Saris, Magdalena J. Lorenowicz
Theranostics 2018; 8(4): 906-920. doi:10.7150/thno.20746
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Cancer-associated Fibroblast-derived IL-6 Promotes Head and Neck Cancer Progression via the Osteopontin-NF-kappa B Signaling Pathway
Xing Qin, Ming Yan, Xu Wang, Qin Xu, Xiaoning Wang, Xueqin Zhu, Jianbo Shi, Zhihui Li, Jianjun Zhang, Wantao Chen
Theranostics 2018; 8(4): 921-940. doi:10.7150/thno.22182
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Investigating the Intracellular Behaviors of Liposomal Nanohybrids via SERS: Insights into the Influence of Metal Nanoparticles
Dan Zhu, Zhuyuan Wang, Shenfei Zong, Yizhi Zhang, Chen Chen, Ruohu Zhang, Binfeng Yun, Yiping Cui
Theranostics 2018; 8(4): 941-954. doi:10.7150/thno.21173
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

All-in-One Theranostic Nanoplatform Based on Hollow MoSx for Photothermally-maneuvered Oxygen Self-enriched Photodynamic Therapy
Jinping Wang, Li Liu, Qing You, Yilin Song, Qi Sun, Yidan Wang, Yu Cheng, Fengping Tan, Nan Li
Theranostics 2018; 8(4): 955-971. doi:10.7150/thno.22325
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

The Homeotic Protein SIX3 Suppresses Carcinogenesis and Metastasis through Recruiting the LSD1/NuRD(MTA3) Complex
Yu Zheng, Yi Zeng, Rongfang Qiu, Ruiqiong Liu, Wei Huang, Yongqiang Hou, Shuang Wang, Shuai Leng, Dandan Feng, Yang Yang, Yan Wang
Theranostics 2018; 8(4): 972-989. doi:10.7150/thno.22328
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

O2-generating MnO2 nanoparticles for enhanced photodynamic therapy of bladder cancer by ameliorating hypoxia
Tingsheng Lin, Xiaozhi Zhao, Sheng Zhao, Hang Yu, Wenmin Cao, Wei Chen, Hui Wei, Hongqian Guo
Theranostics 2018; 8(4): 990-1004. doi:10.7150/thno.22465
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Targeting ALDH2 for Therapeutic Interventions in Chronic Pain-Related Myocardial Ischemic Susceptibility
Chen Li, Wanqing Sun, Chunhu Gu, Zheng Yang, Nanhu Quan, Jingrun Yang, Zhaoling Shi, Lu Yu, Heng Ma
Theranostics 2018; 8(4): 1027-1041. doi:10.7150/thno.22414
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Octopod PtCu Nanoframe for Dual-Modal Imaging-Guided Synergistic Photothermal Radiotherapy
Jinghua Li, Xiangyang Zu, Gaofeng Liang, KeKe Zhang, Yuliang Liu, Ke Li, Zhong Luo, Kaiyong Cai
Theranostics 2018; 8(4): 1042-1058. doi:10.7150/thno.22557
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Nondestructive Analysis of Tumor-Associated Membrane Protein Integrating Imaging and Amplified Detection in situ Based on Dual-Labeled DNAzyme
Xiaoxia Chen, Jing Zhao, Tianshu Chen, Tao Gao, Xiaoli Zhu, Genxi Li
Theranostics 2018; 8(4): 1075-1083. doi:10.7150/thno.22794
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

PIWIL3/OIP5-AS1/miR-367-3p/CEBPA feedback loop regulates the biological behavior of glioma cells
Xiaobai Liu, Jian Zheng, Yixue Xue, Hai Yu, Wei Gong, Ping Wang, Zhen Li, Yunhui Liu
Theranostics 2018; 8(4): 1084-1105. doi:10.7150/thno.21740
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

MiR-205-5p and miR-342-3p cooperate in the repression of the E2F1 transcription factor in the context of anticancer chemotherapy resistance
Xin Lai, Shailendra K Gupta, Ulf Schmitz, Stephan Marquardt, Susanne Knoll, Alf Spitschak, Olaf Wolkenhauer, Brigitte M Pützer, Julio Vera
Theranostics 2018; 8(4): 1106-1120. doi:10.7150/thno.19904
[Abstract] [Full text] [PDF]

Review

toc.jpg

Black Phosphorus and its Biomedical Applications
Jane Ru Choi, Kar Wey Yong, Jean Yu Choi, Azadeh Nilghaz, Yang Lin, Jie Xu, Xiaonan Lu
Theranostics 2018; 8(4): 1005-1026. doi:10.7150/thno.22573
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Stimuli-Responsive Nanomedicines for Overcoming Cancer Multidrug Resistance
Lei Zhou, Hao Wang, Yaping Li
Theranostics 2018; 8(4): 1059-1074. doi:10.7150/thno.22679
[Abstract] [Full text] [PDF]