Inside back cover v9i22 Inside front cover v9i22 Back issue cover v9i22 Issue cover v9i22

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 9 (22); 2019

Research Papers

Graphic abstract

Transplantation of induced pluripotent stem cell-derived mesenchymal stem cells improved erectile dysfunction induced by cavernous nerve injury
Zehong Chen, Xiaoyan Han, Xi Ouyang, Jiafeng Fang, Xuna Huang, Hongbo Wei
Theranostics 2019; 9(22): 6354-6368. doi:10.7150/thno.34008
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Experimental pancreatic cancer develops in soft pancreas: novel leads for an individualized diagnosis by ultrafast elasticity imaging
Nicole Therville, Silvia Arcucci, Aurélie Vertut, Fernanda Ramos-Delgado, Dina Ferreira Da Mota, Marlène Dufresne, Céline Basset, Julie Guillermet-Guibert
Theranostics 2019; 9(22): 6369-6379. doi:10.7150/thno.34066
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

SDH5 Depletion Enhances Radiosensitivity by Regulating p53: A New Method for Noninvasive Prediction of Radiotherapy Response
Yan Zong, Qianwen Li, Furong Zhang, Xunde Xian, Sihua Wang, Jiahong Xia, Jie Li, Zhan Tuo, Guangqin Xiao, Li Liu, Guiling Li, Sheng Zhang, Gang Wu, Jun Liu
Theranostics 2019; 9(22): 6380-6395. doi:10.7150/thno.34443
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Macrophages facilitate post myocardial infarction arrhythmias: roles of gap junction and KCa3.1
Yu-Dong Fei, Qian Wang, Jian-Wen Hou, Wei Li, Xing-Xing Cai, Yu-Li Yang, Liu-Hui Zhang, Zhi-Xing Wei, Tai-Zhong Chen, Yue-Peng Wang, Yi-Gang Li
Theranostics 2019; 9(22): 6396-6411. doi:10.7150/thno.34801
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Water-Soluble Phthalocyanines Selectively Bind to Albumin Dimers: A Green Approach Toward Enhancing Tumor-Targeted Photodynamic Therapy
Xingshu Li, Keunsoo Jeong, Yoonji Lee, Tian Guo, Dayoung Lee, Jeongmin Park, Nahyun Kwon, Jung-Hyun Na, Seung Kon Hong, Sun-Shin Cha, Jian-Dong Huang, Sun Choi, Sehoon Kim, Juyoung Yoon
Theranostics 2019; 9(22): 6412-6423. doi:10.7150/thno.35210
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Role of FOXC1 in regulating APSCs self-renewal via STI-1/PrPC signaling
Yi-Hui Lee, Hsu-Tung Lee, Chien-Lin Chen, Chi-Hao Chang, Chung Y. Hsu, Woei-Cherng Shyu
Theranostics 2019; 9(22): 6443-6465. doi:10.7150/thno.35619
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

BCAP31 drives TNBC development by modulating ligand-independent EGFR trafficking and spontaneous EGFR phosphorylation
Wenyan Fu, Hefen Sun, Yang Zhao, Mengting Chen, Xueli Yang, Yang Liu, Wei Jin
Theranostics 2019; 9(22): 6468-6484. doi:10.7150/thno.35383
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Effective chemoimmunotherapy by co-delivery of doxorubicin and immune adjuvants in biodegradable nanoparticles
Candido G. Da Silva, Marcel G.M. Camps, Tracy M.W.Y. Li, Luana Zerrillo, Clemens W. Löwik, Ferry Ossendorp, Luis J. Cruz
Theranostics 2019; 9(22): 6485-6500. doi:10.7150/thno.34429
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Cooperativity of co-factor NR2F2 with Pioneer Factors GATA3, FOXA1 in promoting ERα function
Guojuan Jiang, Xinrui Wang, Dandan Sheng, Lei Zhou, Yang Liu, Congling Xu, Suling Liu, Ji Zhang
Theranostics 2019; 9(22): 6501-6516. doi:10.7150/thno.34874
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

VSTM2A suppresses colorectal cancer and antagonizes Wnt signaling receptor LRP6
Yujuan Dong, Yanquan Zhang, Wei Kang, Guoping Wang, Huarong Chen, Akira Higashimori, Geicho Nakatsu, Minnie Go, Joanna HM Tong, Shu Zheng, Ka Fai To, Joseph JY Sung, Xiaoyong Yang, Simon SM Ng, Jun Yu
Theranostics 2019; 9(22): 6517-6531. doi:10.7150/thno.34989
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

A stage-specific cancer chemotherapy strategy through flexible combination of reduction-activated charge-conversional core-shell nanoparticles
Lingfei Han, Yingming Wang, Xiaoxian Huang, Bowen Liu, Lejian Hu, Congyu Ma, Jun Liu, Jingwei Xue, Wei Qu, Fulei Liu, Feng Feng, Wenyuan Liu
Theranostics 2019; 9(22): 6532-6549. doi:10.7150/thno.35057
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Hypoxia-induced H19/YB-1 cascade modulates cardiac remodeling after infarction
Oi Kuan Choong, Chen-Yun Chen, Jianhua Zhang, Jen-Hao Lin, Po-Ju Lin, Shu-Chian Ruan, Timothy J. Kamp, Patrick C.H. Hsieh
Theranostics 2019; 9(22): 6550-6567. doi:10.7150/thno.35218
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Targeted Delivery of Cisplatin-Derived Nanoprecursors via a Biomimetic Yeast Microcapsule for Tumor Therapy by the Oral Route
Xing Zhou, Kaijian Ling, Mengyu Liu, Xiangjun Zhang, Jun Ding, Yan Dong, Zhiqing Liang, Jianjun Li, Jianxiang Zhang
Theranostics 2019; 9(22): 6568-6586. doi:10.7150/thno.35353
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Transplantation of human ESC-derived mesenchymal stem cell spheroids ameliorates spontaneous osteoarthritis in rhesus macaques
Bin Jiang, Xufeng Fu, Li Yan, Shanshan Li, Dongliang Zhao, Xiaoyan Wang, Yanchao Duan, Yaping Yan, Enqin Li, Kunhua Wu, Briauna Marie Inglis, Weizhi Ji, Ren-He Xu, Wei Si
Theranostics 2019; 9(22): 6587-6600. doi:10.7150/thno.35391
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Dual-platform affinity proteomics identifies links between the recurrence of ovarian carcinoma and proteins released into the tumor microenvironment
Florian Finkernagel, Silke Reinartz, Maximiliane Schuldner, Alexandra Malz, Julia M. Jansen, Uwe Wagner, Thomas Worzfeld, Johannes Graumann, Elke Pogge von Strandmann, Rolf Müller
Theranostics 2019; 9(22): 6601-6617. doi:10.7150/thno.37549
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Two-photon AIE luminogen labeled multifunctional polymeric micelles for theranostics
Weihua Zhuang, Boxuan Ma, Jun Hu, Jizhou Jiang, Gaocan Li, Li Yang, Yunbing Wang
Theranostics 2019; 9(22): 6618-6630. doi:10.7150/thno.33901
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Disruption of mitochondrial homeostasis with artemisinin unravels anti-angiogenesis effects via auto-paracrine mechanisms
Kuan-Hao Tsui, Meng-Yu Wu, Li-Te Lin, Zhi-Hong Wen, Yi-Han Li, Pei-Yi Chu, Chia-Jung Li
Theranostics 2019; 9(22): 6631-6645. doi:10.7150/thno.33353
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Reversal of bleomycin-induced rat pulmonary fibrosis by a xenograft of human umbilical mesenchymal stem cells from Wharton's jelly
Kuo-An Chu, Shih-Yao Wang, Chang-Ching Yeh, Tz-Win Fu, Yu-Yi Fu, Tsui-Ling Ko, Mei-Miao Chiu, Tien-Hua Chen, Pei-Jiun Tsai, Yu-Show Fu
Theranostics 2019; 9(22): 6646-6664. doi:10.7150/thno.33741
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Luminescent ruthenium(II) polypyridyl complexes acted as radiosensitizer for pancreatic cancer by enhancing radiation-induced DNA damage
Yuyang Zhou, Ying Xu, Lunjie Lu, Jingyang Ni, Jihua Nie, Jianping Cao, Yang Jiao, Qi Zhang
Theranostics 2019; 9(22): 6665-6675. doi:10.7150/thno.34015
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

TIMP3 expression associates with prognosis in colorectal cancer and its novel arylsulfonamide inducer, MPT0B390, inhibits tumor growth, metastasis and angiogenesis
Han-Li Huang, Yi-Min Liu, Ting-Yi Sung, Tsui-Chin Huang, Ya-Wen Cheng, Jing-Ping Liou, Shiow-Lin Pan
Theranostics 2019; 9(22): 6676-6689. doi:10.7150/thno.34020
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Generation of hepatic spheroids using human hepatocyte-derived liver progenitor-like cells for hepatotoxicity screening
Zhenyu Wang, Weijian Li, Hongshu Jing, Ming Ding, Gongbo Fu, Tianjie Yuan, Weijian Huang, Mengjun Dai, Dan Tang, Min Zeng, Yi Chen, Hongdan Zhang, Xuejing Zhu, Yuan Peng, Qigen Li, Wei-Feng Yu, He-Xin Yan, Bo Zhai
Theranostics 2019; 9(22): 6690-6705. doi:10.7150/thno.34520
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Pretargeted radioimmunotherapy and SPECT imaging of peritoneal carcinomatosis using bioorthogonal click chemistry: probe selection and first proof-of-concept
Aurélie Rondon, Sébastien Schmitt, Arnaud Briat, Nancy Ty, Lydia Maigne, Mercedes Quintana, Rosemery Membreno, Brian M. Zeglis, Isabelle Navarro-Teulon, Jean-Pierre Pouget, Jean-Michel Chezal, Elisabeth Miot-Noirault, Emmanuel Moreau, Françoise Degoul
Theranostics 2019; 9(22): 6706-6718. doi:10.7150/thno.35461
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

CMKLR1-targeting peptide tracers for PET/MR imaging of breast cancer
Sarah Erdmann, Lars Niederstadt, Eva Jolanthe Koziolek, Juan Daniel Castillo Gómez, Sonal Prasad, Asja Wagener, Jan Lennart von Hacht, Sandy Reinicke, Samantha Exner, Sebastian Bandholtz, Nicola Beindorff, Winfried Brenner, Carsten Grötzinger
Theranostics 2019; 9(22): 6719-6733. doi:10.7150/thno.34857
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Review

Graphic abstract

Targeted inhibition of STAT3 as a potential treatment strategy for atherosclerosis
Qi Chen, Jianjun Lv, Wenwen Yang, Baoping Xu, Zheng Wang, Zihao Yu, Jiawei Wu, Yang Yang, Yuehu Han
Theranostics 2019; 9(22): 6424-6442. doi:10.7150/thno.35528
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Erratum

Powerful anti-colon cancer effect of modified nanoparticle-mediated IL-15 immunogene therapy through activation of the host immune system: Erratum
Xiaoxiao Liu, Yanyan Li, Xiaodong Sun, Yagmur Muftuoglu, Bilan Wang, Ting Yu, Yuzhu Hu, Lu Ma, Mingli Xiang, Gang Guo, Chao You, Xiang Gao, Yuquan Wei
Theranostics 2019; 9(22): 6466-6467. doi:10.7150/thno.39082
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]