Previous issue | Archive   

Volume 13 (6); 2023

Editorial

A novel role of master regulator transcription factor in anti-tumor immunity and cancer immunotherapy
Uttam K. Sinha, De-Chen Lin
Theranostics 2023; 13(6): 1823-1825. doi:10.7150/thno.83486
[Abstract] [Full text] [PDF]

Research Papers

Graphic abstract

Tumor protease-activated theranostic nanoparticles for MRI-guided glioblastoma therapy
Ching-Hsin Huang, Edwin Chang, Li Zheng, Joe Gerald Jesu Raj, Wei Wu, Laura J. Pisani, Heike E. Daldrup-Link
Theranostics 2023; 13(6): 1698-1711. doi:10.7150/thno.79342
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Repopulated retinal microglia promote Müller glia reprogramming and preserve visual function in retinal degenerative mice
Xuan Cheng, Hui Gao, Zui Tao, Zhiyuan Yin, Zhe Cha, Xiaona Huang, Yikui Zhang, Yuxiao Zeng, Juncai He, Lingling Ge, Luodan A, Haiwei Xu, Guang-Hua Peng
Theranostics 2023; 13(6): 1712-1729. doi:10.7150/thno.79538
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

CSF2RB overexpression promotes the protective effects of mesenchymal stromal cells against ischemic heart injury
Tingting Qi, Xiaoming Xu, Yongzhen Guo, Yunlong Xia, Lu Peng, Congye Li, Fengyue Ding, Chao Gao, Miaomiao Fan, Min Yu, Huishou Zhao, Yuan He, Wenli Li, Chunxu Hai, Erhe Gao, Xing Zhang, Feng Gao, Yanhong Fan, Wenjun Yan, Ling Tao
Theranostics 2023; 13(6): 1759-1773. doi:10.7150/thno.81336
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Deletion of Calhm2 alleviates MPTP-induced Parkinson's disease pathology by inhibiting EFHD2-STAT3 signaling in microglia
Xuena Bo, Fei Xie, Jingdan Zhang, Runze Gu, Xiaoheng Li, Shuoshuo Li, Zengqiang Yuan, Jinbo Cheng
Theranostics 2023; 13(6): 1809-1822. doi:10.7150/thno.83082
[Abstract] [Full text] [PDF]

Reviews

Graphic abstract

Recent advances in fluorescent probes of peroxynitrite: Structural, strategies and biological applications
Jiarao Sun, Xiaoli Cao, Wenjuan Lu, Yongchun Wei, Lingxiu Kong, Wei Chen, Xintian Shao, Yanfeng Wang
Theranostics 2023; 13(6): 1730-1758. doi:10.7150/thno.80529
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

The role of lipid metabolic reprogramming in tumor microenvironment
Kai Yang, Xiaokun Wang, Chenghu Song, Zhao He, Ruixin Wang, Yongrui Xu, Guanyu Jiang, Yuan Wan, Jie Mei, Wenjun Mao
Theranostics 2023; 13(6): 1774-1808. doi:10.7150/thno.82920
[Abstract] [Full text] [PDF]